ගුණාත්මක

ගුණාත්මක

222

අපි තෝරා ගන්නා සංවේදක ප්‍රධාන කොටස් OE සම්මත සැපයුම්කරුවන්  සෑම සංවේදක ගුණාත්මකභාවයක්ම OE හි ප්‍රමිතියට ළඟා වන බව සහතික කිරීම.

333

තෝරන්න MEMS නිවැරදි සං als ා පාලනය කිරීම සඳහා මයික්‍රොචිප් භාවිතා කරන පරිගණක ඩිජිටල් පරිපථ සමඟ මිර්ක්‍රෝ-චිප්, හොඳම ඉන්ධන අනුපාතය සහතික කිරීම සඳහා වඩාත් solution ලදායී විසඳුමයි.